Διαβάζοντας τον Τύπο εντός της λογοτεχνίας

Κονδυλάκης Ιωάννης

Οι Άθλιοι των Αθηνών, το επιφυλλιδικό μυθιστόρημα του Ιωάννη Κονδυλάκη, δημοσιεύεται σε συνέχειες στην εφημερίδα Εστία το 1894. Πρόκειται για ένα τυπικό δείγμα αθηναιογραφίας. Στο επιλεγμένο απόσπασμα παρακολουθούμε την παρεμβολή του δημοσιογραφικού λόγου στην αφήγηση μέσα από το παράδειγμα μιας «κατασκευασμένης» είδησης.

Μία εφημερίς την επιούσαν ανέγραφεν ως εξής το γεγονός της παρελθούσης εσπέρας: «Χθες περί την ογδόην ώραν της εσπέρας η σύζυγος υποδηματοποιού τινος, κατοικούσα παρά την Μητρόπολιν, απεπειράθη αυτοχειρίαν διά δηλητηρίου, αλλ’ εσώθη τη εγκαίρω συνδρομή των ιατρών. Λόγοι οικογενειακών ερίδων ώθησαν την δυστυχή γυναίκα εις την απονενοημένην ταύτην πράξιν, διότι ο σύζυγός της συλλαβών αθέμιτον συμπάθειαν προς νεάνιδά τινα εκ Τήνου, παρέλαβεν αυτήν εις τον οίκον του και έζη ούτως, ως ασιανός μεγιστάν, μεταξύ συζύγου και ερωμένης. Η ούτω σκανδαλωδώς ταράξασα την οικογενειακήν ειρήνην της πτωχής οικοδεσποίνης, συνελήφθη ως και ο υποδηματοποιός».

Και η εφημερίς εκείνη συνεπέραινεν ότι έπρεπε να τιμωρηθώσιν αυστηρώς οι ένοχοι, διότι πάσα επιείκεια διά τοιαύτας παρεκτροπάς ήτο λίαν επικίνδυνος διά τα αγνά ήθη του τόπου ημών.

Η εφημερίς αύτη είχεν αρυσθή προφανώς τας πληροφορίας της από την αστυνομίαν, η οποία αργά έμαθεν ότι η αυτοκτονία ήτο απλή κωμωδία.

Επειδή δε αι τότε εφημερίδες ολίγον προσείχον εις την χρονογραφίαν, ούτε εφρόντισε να διαψεύση το πράγμα.

Πηγή: Πύλη για την ελληνική γλώσσα .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα