Όσα γνωρίζουν οι μαθητές

Πέντε μαθήτριες της β΄ γυμνασίου πειραματικού σχολείου της Αττικής επιχειρούν να περιγράψουν τη διαδικασία που ακολουθεί η καθηγήτριά τους κατά τη διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων και τα ζητούμενα που τίθενται σε αυτήν. Κατά τη συζήτηση, αναδύεται η κυρίαρχη στο ελληνικό σχολείο πρακτική, αυτή της «ανάλυσης» του κειμένου με σκοπό την ερμηνεία του ως αποκάλυψη της «σωστής σημασίας» του ή, αλλιώς, της «πρόθεσης του συγγραφέα», καθώς επίσης και το ότι οι μαθητές έχουν σαφή επίγνωση της πρακτικής αυτής.

Το ηχητικό αρχείο είναι απόσπασμα από συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2006-2007 στο πλαίσιο διδακτορικής έρευνας με θέμα τις επικοινωνιακές πρακτικές στο μάθημα της λογοτεχνίας στο γυμνάσιο (βλ. Καλούδη 2013).

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα