Groupe μ

Groupe μ

Η Ομάδα µ (Groupe μ, με το μ να παραπέμπει στη μεταφορά, τη μετωνυμία αλλά και τη μεταβολή), με έδρα το Centre d’Études poétiques, στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης στο Βέλγιο, ασχολείται από τη δεκαετία του 1960 με τη ρητορική, την ποιητική, τη σημειωτική και υπογράφει με το συλλογικό αυτό όνομα τα έργα της. Ξεκινώντας από τον δομισμό, σταδιακά απομακρύνεται από αυτόν, θεωρώντας ότι οι γλωσσικές δομές των έργων είναι αναγκαίες αλλά όχι επαρκείς για τη δημιουργία ποιητικού αποτελέσματος και εισάγοντας μια ανθρωπολογική προοπτική, όπως αυτή ορίζεται από την τριάδα κόσμος-άνθρωπος-λόγος. Σημαντική είναι η συνεισφορά τους στη σημειωτική και τη ρητορική της εικόνας. Στη φωτογραφία εικονίζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά: F. Pire, J.-M. Klinkenberg, H. Trinon, J. Dubois, F. Edeline, P. Minguet. Πηγή: Wikimedia Commons .

Λογοτεχνικά κείμενα
Κριτικά κείμενα